Na jakich rynkach działa Grupa Magellan?

Grupa Kapitałowa Magellan świadczy usługi finansowe dla podmiotów działających na rynku medycznym oraz jednostek samorządu terytorialnego. Grupa prowadzi działalność na terytorium Polski poprzez podmiot dominujący - Spółkę Magellan S.A. i przez podmiot zależny spółkę MEDFinance S.A. oraz na terenie Czech i Słowacji za pośrednictwem spółek zależnych Magellan Česká republika s.r.o. i Magellan Central Europe s.r.o., a także na terenie Hiszpanii poprzez Magellan S.A. Oddział Korporacyjny w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie.

Od kiedy Magellan S.A. jest spółką publiczną?

Pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie miało miejsce 1 października 2007 roku. W dniu debiutu giełdowego cena zamknięcia notowań akcji Spółki wyniosła 44 PLN.

Z ilu i jakich akcji składa się kapitał zakładowy Spółki?

Informacje na temat kapitału zakładowego Spółki, jego zmian oraz liczby akcji wchodzących w jego skład zamieszczone są na stronie korporacyjnej w tabeli w zakładce „Akcje / Historia operacji na akcjach”. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane zarówno co do głosu, jak i dywidendy.

Jak oznaczone są akcje Spółki notowane na GPW w Warszawie?

Akcje Spółki notowane na GPW w Warszawie oznaczone są kodem PLMGLAN00018.

Czy Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

Spółka zadeklarowała przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" oraz dokłada wszelkich starań, aby zasady te stosowane były jak najlepiej i w jak najszerszym zakresie. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka dotyczy zarówno jej funkcjonowania, jak i dobrych praktyk realizowanych przez jej organy zarządzające i nadzorujące. Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Spółkę oraz wyjątki od ich stosowania zamieszczone są na jej stronie korporacyjnej w zakładce „Ład korporacyjny / Dokumenty korporacyjne”.

Gdzie można znaleźć informacje o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki?

Aktualny skład Zarządu i Rady Nadzorczej Magellan S.A. znajduje się w zakładce "Ład korporacyjny / Władze Spółki".

Czy Spółka wypłaca dywidendę?

Wszelkie informacje dotyczące planowanej i wypłaconej dywidendy Spółka zamieszcza na swojej stronie korporacyjnej w zakładce „Akcje / Dywidenda”.

W jakich standardach księgowych prezentowane są wyniki finansowe Spółki?

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Czy Spółka publikuje sprawozdania finansowe w wersji angielskiej?

Tak, w angielskiej zakładce z raportami okresowymi Spółka zamieszcza przetłumaczone jednostkowe i skonsolidowane kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe. Skonsolidowane raporty roczne zamieszczane są w pełnej przetłumaczonej wersji.

Gdzie można znaleźć informacje, kiedy publikowane są wyniki finansowe Spółki i Grupy Magellan?

O planowanych datach publikacji raportów okresowych zawierających jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Spółka informuje w przekazywanych raportach bieżących. Terminy publikacji raportów okresowych, jak i innych ważnych wydarzeń korporacyjnych, podane są również na stronie internetowej Spółki w zakładce „Kalendarium”.

Jaka jest średnioroczna dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz wyniku finansowego netto Spółki?

Spółka na swojej stronie korporacyjnej w zakładce „Dane finansowe / Informacje finansowe” prezentuje wybrane pozycje z rocznych sprawozdań finansowych Magellan S.A. Tabela z danymi umożliwia wybór dowolnych lat i porównanie wyników, jak również przeliczenie dynamiki wzrostu (średnioroczna dynamika oznaczona jest jako „CAGR”).

Czy Spółka otrzymywała dotychczas rekomendacje?

Otrzymane rekomendacje i raporty analityczne lub odwołania do nich, za zgodą autorów, Spółka zamieszcza na swojej stronie korporacyjnej w zakładce „Rekomendacje”.

Grupa Magellan

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2017 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie